Co je Pravoslaví? (What is Orthodoxy?)

Bohužel, lidé dnes velmi málo vědí o náboženství a velká většina z nich má až fanatický odpor vůči čemukoli náboženskému a zvláště křesťanskému. Představy mnoha lidí o křesťanství a Pravoslaví jsou zcela zkreslené. Často odpovídáme na otázky, které jsou naprosto nesmyslné, jako např.: "Je Pravoslaví také křesťanství?" nebo "Pravoslaví je z Ruska, že?". Co je tedy Pravoslaví?

Samozřejmě, Pravoslaví je "také křesťanství". Ba více, pravoslavní křesťané jsou přesvědčeni, že Pravoslaví je autentické, původní a pravdivé křesťanství a Pravoslavná Církev je obecnou Kristovou církví. Pravoslavná církev, jmenovitě místní pravoslavná církev jerusalémská, je mateřskou církví celého křesťanstva a nikdy se od nikoho neoddělila. Dnes jsou ve světě tisíce křesťanských církví, hnutí, řádů a skupin. Pouze Pravoslavná Církev je dle přesvědčení pravoslavných křesťanů původní Církví Kristovou. Zachovává pravou víru prvních křesťanů, "orthodoxii", pravoslaví.

V roce 1054 odešla z mateřského společenství církví církev římská (dnes římsko-katolická církev), z níž se později oddělily církve protestantské. Na východě se již v 5.století oddělily některé místní církve, které dnes nazýváme obvykle "orientální". Vznkly tak čtyři základní skupiny křesťanských církví: pravoslavní, katolíci, protestanté a orientální církve. Pravoslavní věří, že jejich Církev je církví obecnou, cizím slovem "katolickou".

Pravoslavná církev je dnes přítomna snad ve všech zemích světa. Zdaleka již není jen církví Řeků a Slovanů a zdaleka již není církví "východní". Tak máme dnes i místní pravoslavnou církev v českých zemích, která byla obnovena v průběhu 20.století. Skutečně obnovena, nikoli založena, protože pravoslavnou křesťanskou víru k nám přinesli v roce 863 svatí "soluňští bratři" Cyril a Metoděj.

 

Unfortunately, today people know almost nothing about religion and most of them are fanatic opponents against any religious, christian particularly. Images of much people about Christianity and Orthodoxy are very deformed. We often hear such questions like, i.a.: "Orthodoxy is Christianity, too?" or "Orthodoxy is from Russia, isn´t it?". Then, what is Orthodoxy?

Of course, Orthodoxy IS Christianity, "too". But more, orthodox christians believe, that Orthodoxy is autentic, original and true Christianity and Orthodox Church is Catholic Church of Christ. Orthodox church, local orthodox church of Jerusalem namely, is mother church of all christians and she never separated from anybody. Today we can see thousands of christian churches, movements, groups and orders. Only Orthodox Church is original Church of Christ in eyes of orthodox christians. She saves true faith of first christians, Orthodoxy.

In 1054, Roman church ("roman catholic church" today) left mother community of churches, later on protestant churches separated from her. In the East, at 5th century, so called "oriental churches" broke communion with Catholic Church. Then we have four main groups of christian churches: Orthodox, (Roman) catholic, protestants (reformated) and "oriental churches". Orthodox christians believe, that only Orthodox Church is Catholic Church of Christ.

In modern times Orthodox Church lives almost in all countries of the world. She is by far not only church of Greeks and Slavs and not only "eastern" church. So, we have also orthodox church in Czech lands today, reestablished during 20th century. Really reestablished, because orthodox faith was introduced to our country in 863 by St. Cyril and Methodius.

Nicene Creed in cyrillic writing.jpg

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode